Добре дошли в нашия магазин!

Условия за ползване

                                                                    ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на сайта https://gobleni-magazinbg.com/

 

                                                                                    I.          ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Настоящите общи условия уреждат правилата за ползване на сайта https://gobleni-magazinbg.com/ (за краткост „Сайтът“ или „Електронният магазин“), „бисквитките“, които последният използва, както и услугите, предлагани на него.

Чл. 2. Сайтът е собственост на „Мийра“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на Република България с ЕИК 205168801 (наричано по – долу за краткост „Собственик“ или „Търговец“), представлявано от управителя Елена Евгениева Йоскова.

Чл. 2.1. Потребителите могат да се свържат с търговеца чрез използване на посочените в сайта данни да контакт: тел: 0877 126 926, email: egobleni@abv.bg,  или изпращане на запитване чрез онлайн формата на сайта, като посочат своето име и данни за контакт (адрес, имейл и др.).

Чл. 3. Настоящите общи условия за задължителни за всички потребители. Използвайки сайтa, те се съгласяват изрично с тях и са длъжни да ги спазват. В случай на несъгласие с която и да е част от общите условия, потребителят е длъжен незабавно да преустанови ползването на сайта.  

 В случай на необходимост, потребителите могат да се свържат със съответните надзорни органи по следния начин:

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6

Тел: 02/933 0565

Факс: 02/988 4218

Email: info@kzp.bg

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ № 2

тел: 02/915 3515

факс: 02/915 3525

Email: kzld@cpdp.bg

                                                                                                    II.          ПОНЯТИЯ

Чл. 5. В тази част ще бъдат посочени законовите дефиниции на понятия, използвани в настоящите общи условия, с цел по – ясно, лесно и точно възприемане на условията за ползване на сайта.

a)      „Потребител“ – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по Закона за защита на потребителя действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

b)    „Стока“ – движима материална вещ.

c)     „Услуга“ – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

d)    „Продажна цена“ – крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща ДДС и всички допълнителни данъци и такси.

e)     „Предоставяне на услуги чрез електронни средства“ – предоставяне на услуги, при което всяка от страните използва средства за електронна обработка, вкл. цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като услугата изцяло се осъществява чрез използване на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства.

f)     „Предоставяне на услуги от разстояние“ – предоставянето на услуги, при което страните не се намират едновременно на едно и също място.

g)    „Договор от разстояние“ – всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, вкл. в момента на сключване на договора.

h)    „Средства за комуникация от разстояние“ – всяко средство, което без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя може да бъде използвано за сключване на договор между страните, като адресирани и неадресирани печатни материали, стандартно писмо, реклама в пресата с купон за поръчка, каталог, телефон, радио, телевизия, видеотелефон, видеотекст, sms съобщение, компютър, електронна поща, интернет, факс, поръчка по пощата.

i)       „Траен носител“ – всеки носител, даващ възможност на потребителя или на търговеца да съхранява информация, изпратена лично до него, който позволява лесното й използване в бъдеще за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. За траен носител се считат и интернет сайтовете.

j)       „Процедура по алтернативно решаване на потребителски спорове“ – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на Закона за защита на потребителите и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

                                                                                  III.          АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 6. Съдържанието, графиката, дизайнът и цялостното оформление на сайта са обект на изключителното авторско право на собственика на сайта. Потребителите не могат да ги променят, копират или възпроизвеждат по какъвто и да е начин, без изричното писмено съгласие на собственика.

Чл. 7. Потребителите могат да използват функциите и съдържанието на сайта, вкл. да споделят връзки (линкове) към него без да ги променят по никакъв начин, без да дължат възнаграждение и при условие, че не се пречи на нормалното функциониране на сайта и не се увреждат законните интереси на носителя на авторското право.

Чл. 8. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други подобни, нарушаващи или увреждащи правата или интересите на трети лица.

 

                                               IV.          УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл. 9. Потребителите могат свободно да разглеждат съдържанието на сайта, стоките и услугите, предлагани на него, заедно с характеристиките и цените им, методите за тяхната поръчка, доставка, плащане и връщане.

Чл. 10. Сайтът е предназначен за потребители, навършили 18 години. Ненавършилите тази възраст имат право само да преглеждат съдържанието на сайта, без предприемане на по – нататъшни действия по поръчка на стоки или услуги. Използването на тези допълнителни функции на сайта от ненавършили 18 – годишна възраст потребители, става само след изричното съгласие на родител, попечител или настойник. 

 

                                       V.          СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Чл. 11. Потребителят изявява желание за сключване на договор чрез поръчка на избрана от него стока, изпратена по електронен път директно до търговеца.

Чл. 11.1. Поръчката се прави онлайн на сайта и се регистрира по електронен път от страна на търговеца, който изпраща потвърждение до потребителя на посочения от него имейл адрес.

Чл. 11.2. Освен с горепосочения способ, поръчката се потвърждава и допълнително чрез обаждане по телефона от страна на търговеца на изрично посочен от потребителя телефонен номер за контакт.

Чл. 11.3. Комуникацията между търговеца и потребителя във връзка с потвърждаването на поръчката и сключването на договора е безплатна за потребителя и същият не дължи разходи за използване на средство за комуникация от разстояние.

Чл. 12. Договорът от разстояние се счита за сключен от момента, в който страните постигнат съгласие по време на осъществената комуникация между тях, при липса на едновременното им физическо присъствие. За такъв момент търговецът счита изричното потвърждение на поръчката, изпратено до потребителя по имейл. Сключването на договора поражда задължения за търговеца да достави поръчаната стока, а за потребителя – да я заплати.

Чл. 12.1. Преди натискането на бутона „Финал поръчка“ на екрана на потребителя задължително се визуализира съобщение, с приемането на което той потвърждава, че разбира, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна, ако поръчката бъде потвърдена от търговеца чрез изпращането на имейл до потребителя.  

Чл. 12.2. При потвърждаването на поръчката търговецът трябва да се увери, че въведената от потребителя информация е пълна и вярна. В случай че при проверката бъдат констатирани неточности, потребителят следва да ги коригира писмено чрез изпращането на нарочен имейл до търговеца.

Чл. 12.3. Преди сключването на договора търговецът предоставя на потребителя, чрез надпис до съответния артикул, подробна информация относно основните характеристики на стоките, включително, но не само: информация за размера на гоблените, вида на конците и панамата, мащаба, който се използва при шиене на гоблените. Подробна информация за това какво получава в комплекта как и как изглежда, той може да се види в сектор "Информация за комплекта" , който се намира в началната страница на сайта. 

Чл. 12.4. Същата информация търговецът предоставя и в непосредствена близост до бутона „Финал поръчка“, чрез който потребителят завършва поръчката си и я изпраща до търговеца.

Чл. 12.5. Ако заявената от потребителя стока не е налична, съответната информация за наличностите и/или изчерпването на стоката, както и дали има ограничения при доставката, ще бъде предоставена на потребителя при изричното потвърждаване на направената от него поръчка чрез получаване на имейл или обаждане по телефона от страна на търговеца.

Чл. 12.6. Комуникацията, сключването на договорите, включително и потвърждението за сключения договор, се осъществява на български език.

Чл. 13. Договорите се съхраняват от търговеца под формата на цифрова база данни на сървъра, поддържан от компанията, предоставяща хостинг услугата на сайта. Потребителят има право на достъп до сключения между него и търговеца договор при поискване по имейл.

Чл. 13.1. Договорът се сключва за изпълнение на конкретна доставка. Договорът се счита за изпълнен и прекратен с получаването на стоката от потребителя и с нейното заплащане, след което за потребителя не съществуват други задължения (освен при упражнено право на отказ).

 

                                                                                 VI.          ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Чл. 14. Цените на стоките се определят от търговеца отделно за всяка една стока. Цената е крайна и включва всички дължими данъци и такси в България.

Чл. 14.1. Крайната цена се визуализира в непосредствена близост до бутона “Финал поръчка“, с който се завършва поръчката и същата се изпраща до търговеца.

Чл. 15. Посочените в профила на всяка стока цени са за една количествена бройка. При избиране на количеството и преди финализиране на поръчката, потребителят може да види крайната цена на стоките, с включени данъци и такси.

Чл. 16. Цената на доставката е включена към ценообразуването, посочено в предходния член, но се заплаща отделно и в допълнение към цената на стоките.

Чл. 16.1. Публикуваните в сайта цени са обявени в български лева и са валидни към момента на публикуването им. Търговецът си запазва правото да ги променя по всяко време, без изрично предупреждение. Цените по вече направени и потвърдени поръчки са окончателни и не подлежат на промяна.

 

                                                    VII.          ПОРЪЧКА. ДОСТАВКА. ПЛАЩАНЕ

Чл. 17. Поръчката на избран артикул от предлаганите на сайта от търговеца става чрез добавянето му в „количката“ за пазаруване на сайта. Както преди, така и след като последния бъде избран, потребителят може да посочи количеството, което иска да закупи.

Чл. 18. След избора на стоки, потребителят следва за завърши и потвърди своята окончателна поръчка.

Чл. 18.1. Поръчката позволява на потребителите да закупят избрана от тях стока от електронния магазин. За целта, потребителят следва да предостави електронен адрес, на който ще получи потвърждение на поръчката си, имена, телефон и адрес за доставка.

Чл. 19. Доставката на избраните от потребителя стоки, се извършва едва след изричното потвърждаване на поръчката от страна на търговеца по посочените в чл. 11.1. и 11.2. начини. В случай, че потребителят се откаже от нея чрез изрично изявление до търговеца, доставка не се осъществява, освен ако същата вече е била инициирана.

Чл. 19.1. Доставката се извършва в срок до 7 работни дни или до 14 работни дни (за стоки, които се внасят от друга държава), след потвърждаването на поръчката чрез куриерска служба Спиди, с работно време между 09:00 и 18:00ч. в дните от понеделник до петък. 

Чл. 19.2. Цената на доставката е според тарифите на фирма Спиди и е приблизителна: за доставка до избран от потребителя адрес - около 4.90 лв., за доставка до офис на куриерската служба в цялата страна и получаване при поискване от страна на потребителя – 3.60 лв., като сумата може незначително да варира в зависимост от сумата на наложения платеж т. е. цената на стоката и населеното място, до което се изпраща. Доставчикът на услугата си запазва правото да променя посочените цени, чрез актуализиране на своите тарифи. 

Чл. 20. Плащането на стоките се извършва с наложен платеж, след доставката до и получаването им от потребителя. Наложеният платеж включва цената на стоката и транспортните разходи по нейната доставка. Цялата сума се заплаща на място в офиса, от който потребителят получава пратката си или директно на служител на куриерската служба, осъществил лично доставката на стоката до посочен от потребителя адрес.

Чл. 20.1. Плащане чрез системи за електронно плащане (ePay, PayPal, Easy Pay и други) не е възможно.

Чл. 20.2. Търговецът не изисква от потребителя предварително плащане или предоставяне на депозит или някаква друга финансова гаранция по повод сключването на договора от разстояние.

 

             VIII.          ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА. ПЛАЩАНЕ

Чл. 21. Потребителят има законоустановено право на отказ от договор от разстояние, без задължение да посочва причините за това, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от деня на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя.

Чл. 21.1. В случай, че потребителят упражни правото си на отказ и връщане на закупената от него стока, последната трябва да не е използвана, да бъде в добър търговски вид и качество, пълна окомплектовка заедно с всички принадлежности и аксесоари, оригинална и ненарушена (цялостна) опаковка.

Чл. 21.2. В случай, че потребителят иска да се откаже от договор от разстояние, той е длъжен да уведоми за това търговеца преди изтичане на посочения в чл. 21 от настоящите условия срок.

Чл. 21.3. Търговецът ще счита, че потребителят е упражнил надлежно правото си на отказ, ако преди изтичане на посочения срок получи от последния точно и ясно заявление  за отказ. Заявлението  трябва да бъде изпратен по електронната поща на търговеца.

Чл. 21.4. Потребителят може да използва и друг недвусмислен начин за упражняване правото си на отказ. Тежестта за доказване упражняването на правото на отказ от договор от разстояние е в тежест на потребителя.

Чл. 21.5. При получаване на отказа от страна на потребителя, търговецът е длъжен във възможно най-кратки технологични срокове да изпрати потвърждение за получаването му по имейл.

Чл. 22. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договор от разстояние, търговецът е длъжен да възстанови всички суми, с изключение на преките разходи по връщане на стоката (доставката), получени от потребителя в срок не по късно от 14 дни от получаването на отказа.

Чл. 22.1. Търговецът възстановява платените от потребителя суми при получаване на пратката, която трябва да е изпратена от потребителя с наложен платеж, освен ако потребителят е дал изричното си съгласие или е изявил изрично искане това да стане по друг начин, както и при положение, че потребителят е предоставил достатъчно информация, необходима за възстановяването на платената сума по този друг начин.

Чл. 22.2. Разходите за връщане на стоката и за връщането на платената сума, при упражнено право на отказ от договор от разстояние, са за сметка на потребителя.

Чл. 22.3. Търговецът предлага на своите потребители правото на преглед на стоката преди да я платят. В случай, че стоката не отговаря на това, което потребителят е поръчал, същият има право да върне стоката на търговеца, без да дължи сумата за нея (наложен платеж), но поема разходите за доставка и връщане.

Чл. 22.4. Разходите за доставка и връщане на стоката на търговеца при упражнено от страна на потребителя право на преглед на стоката преди да бъде заплатена, са за сметка на потребителя. Ако стоката не бъде приета от потребителя, със или без упражнено право на преглед от страна на потребителя, разходите за доставка и връщане на стоката на търговеца са за сметка на потребителя.

 

        IX.          ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ. ОТГОВОРНОСТИ НА ТЪРГОВЕЦА И НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 23. Търговецът е длъжен да достави избраната от потребителя стока в качество и  вид описан в сектора "информация за комплекта" поместен на началната страница на сайта ,където подробно и нагледно е предоставена информация. В случай, че потребителят не е прочел дадената информация и има друга представа за стоката, търговецът не носи отговорнаст за пропуска и недоглеждането на потребителя.

Чл. 23.1. Търговецът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до 2 години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието й.

Чл. 23.2. Принадлежностите, и по-конкретно конците, към гоблените са изчислени от производителя така, че при правилното им използване да са достатъчни. В случай, че по някаква причина (вина на потребителя, напр. неправилна употреба на конците и т.н.) конците не достигнат, търговецът изпраща безплатно и еднократно необходимите конци, но не повече от 2 метра, с изключение на случаите, в които липсата се дължи на пропуск на търговеца. 

Чл. 23.3. При несъответствие на стоката с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска търговецът да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Потребителят има всички права, изрично описани в Закона за защита на потребителите по отношение предявяване на рекламации към търговеца.

Чл. 24. Търговецът не отговаря, в случай, че потребителят не получи поръчаната от него стока поради виновно поведение на последния, вкл. и когато посочените от потребителя данни са неверни, неясни или заблуждаващи.

Чл. 25. Търговецът не носи отговорност при промяна на телефона, електронната поща или адреса на потребителя и неполучаването на стоката след направена и потвърдена поръчка.

Чл. 25.1. Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, получи стоката.

 

         X.                    ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 26. Сайтът може да съдържа връзки към други сайтове, за които собственикът не носи отговорност, вкл. за тяхната безопасност. Те са предоставени само и единствено за улеснение на потребителите и отговорността за тяхното посещение и рисковете от него, се носят от потребителя.

Чл. 27. Въпреки всички положени усилия, с цел безопасност при посещението на сайта, търговецът не носи отговорност при евентуална техническа или друга повреда на електронното устройство на потребител, вкл. вируси, зловредни алгоритми, които по някакъв начин биха могли да повредят устройството вследствие на достъпа и използването му в сайта.

Чл. 28. Потребителят се съгласява, че търговецът не носи каквато и да било отговорност, в случай, че потребителят има затруднения или не може да използва по някаква причина услугите на сайта, дори и търговецът да е бил уведомен за тази възможност.

Чл. 29. Търговецът не носи отговорност при промяна на визията на сайта, вкл. графиката, изображенията, съдържанието, изтриването на отделни части, временно или трайно преустановяване функциите на сайта, които могат да доведат до промяна, загуба или повреда в резултат на това.

Чл. 29.1. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребител или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на търговеца.

Чл. 30. Потребителят носи отговорност за правилното и точното посочване на данните, които се изискват за поръчка и доставка на стоките.

Чл. 31. В случай на възникнал проблем, потребителите могат да изпратят жалба или оплакване до собственика. Жалбите или оплакванията се разглеждат в срок от 14 дни, след което потребителят бива уведомен за резултата по имейл.

 

                                         XI.          АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 32. Потребителите имат право да се възползват от алтернативно решаване на спорове (АРС), като се свържат с местния компетентен орган, когато не са успели да уредят отношенията си с търговеца.

В случай на необходимост, потребителите могат да се свържат със съответните надзорни органи по следния начин:

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ № 2

Чл. 33. Алтернативното решаване на спорове е извънсъдебен способ за решаване на национални и трансгранични спорове, възникнали между търговец и потребител с оглед на сключен договор за продажба (вкл. такива от разстояние), с цел пестене на време, средства и усилия. То е безплатно за страните.

Чл. 34. Потребителите, решили да отнесат спора си с търговеца до органа за АРС може да направи това чрез жалба до Общата помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите, на адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А

Чл. 35. Потребителите могат да подадат своята жалба и чрез онлайн системата на Европейската комисия за онлайн решаване на спорове

 

                                                         XII.          ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. Настоящите общи условия могат да бъдат променяни по всяко време чрез актуализацията им в сайта. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им и стават автоматично задължителни за всички потребители на сайта. Последните могат да се информират за актуалните общи условия чрез проверка в сайта.

Чл. 37. При възникнал спор между търговеца и потребител по смисъла на настоящите общи условия, се прилагат тези общи условия, които са били актуални към момента на възникване на спора, независимо дали са били променяни след този момент.

Чл. 38. При противоречие на клаузи от настоящите общи условия с императивни норми на действащото законодателство, приложимо е действащото законодателство, дори конкретните клаузи от общите условия да не са изменени или отменени.

Чл. 38.1. Нищожността на клауза от общите условия не води до нищожност на друга клауза или на общите условия като цяло.

Чл. 39. Всички правнообвързващи съобщения между търговеца и потребителите се извършват в писмена форма, която се счита спазена при съобщения по имейл или чрез писмо или куриерска пратка с обратна разписка.

Чл. 40. Всички спорове, породени от тези общи условия или отнасящи се до допълнителни договори или споразумения към тях, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие.

Чл. 40.1. Ако не бъде постигнато споразумение, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища в гр. София и приложимо ще бъде българското законодателство.

 

 

 

Количка

Количката е празна.

Най-продавани